Платете на – име на получателя:
IBAN на получателя:
BIC на получателя:
При банка:
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ
за кредитен превод
Валута: Сума:
Основание за плащане:
Още пояснения:
Наредител – име на наредителя:
IBAN на наредителя:
Валута:
BIC на наредителя: